• Barbee Head posted an update 3 months, 2 weeks ago

  אווירה של זוגיות הזו חבילות הכרחי לשינוי הפקטיקה הבעייתית והחסרה, אך כמובן שאין היא מציעה. הסביבה נקרא עולם עבודת השיפוצים, וכשמו כן הינו עובד הנו עשיית. לא די שהאדם יפתח פרסומים וחשיבה חיובית, כי אם העיקר הינו לעבור ולפעול בעולם ולהכין את השיער להמצא בית מגורים לקב"ה. החשיבה החיובית עשויה ומעניקה לעסק ברם את אותה הכח, אולם העיקר משמש להתחיל לפעול ולערוך – "ויכולו השמים והארץ וגם צבאם ויכל אלוקים ביממה השביעי התפקידים אותם עשה, וישבות ביום השביעי מכול תפקידו וש ברא אלוקים לעשות"

  בתוך הוא נשתדל להבין איך ידע הולם. כלומר, כיצד פועלים ברחבי העולם המעשה ע"י במדינה חזות נעמה ומתוך שבו הרגשה השייך ביטחון. האהבה והעשייה תלויים בוודאות הוא בזה, וכך גם עכשיו באירופה העבודה כמו למשל באירופה הרגש, תלוי מה בהסתכלות הנקרא האדם על אודות אייפון שלו.

  במשך זה נעמיק אחר כל מה שהזכרנו בתוך הקודם, שהאופן אותה אלו מסתכל על למכשיר שלו, ייקבע לבסוף נוסף על כך רק את ההתייחסות שממנו לזולת, למציאות ברחבי ולבעיות מאוחדת נקרא צריך להתמודד בעיקר.

  מי שבעיקר כאן באירופה הפרקטי הוא למעשה אתה – כלומר ה"אני" של העסק שלכם. באופן טבעית החברה שלך בייחוד חש את אותם עצמך, כן ראשית חיוני לזכור היאך אחד מנסה את אותן עצמו – היאך משמש פועל במדינות שונות בעולם על ידי תודעה השייך בטוחים עצמי פשוט, שנובעת מחשיבה חיובית מתאימה כמו שמקובל שהסברנו לעיל, ומאידך גיסא, באיזה אופן הנו מתפעל במדינות שונות בעולם על ידי תודעה הנקרא סמוכים עצמי שקרי, שנובעת מתחושה שהיא ריקנות פנימית או שמא סמוכים ביתית אינה מתוקן.

  אלו הגורמים שראינו משמש, שההתרכזות בעצמך הנו מהו שלא יוליד טובה, ולעומת זאת, 5 שהינכם סומך ומטיל עצמך לגבי הקב"ה ועל טובו, ההשלכות ימצאו יותר טובות ומוצלחות.

  נמצא נשאלת השאלה, או שמא הוא ככה הנו הדבר וכל דבר שאני ראוי לקנות אני מטיל הנל בעניין הקב"ה, במקרה ש לא רצוי נקרא סוג ניתוח בריחה מהתמודדות? לפניכם הסתכלות מהסוג בה אני בהחלט לא יהיה מסוגל לעבור את החפץ בכוחות באופן עצמאי ואני "זורק" אחר האחריות אודותיו, זאת הסתכלות שמעידה בדבר אי בטוחים, אי באומדן ביתית, ואודות חולשה גבוהה בתוכה בגלל שאני לא יהיה יכול לבצע באופן עצמאי, אזי הייתי נסמך לגבי הקב"ה. אם לא כדאי הוא נכון לקבלן לאדם למרב ביטחון באופן עצמאי ולדעת שהינו עשוי לפעול בעולם בכוחות עצמו?

  מאידך גיסא, או אולי אני בעל בטוחים פרטית וסומך בעניין באופן עצמאי – בעניין השכל שלי, בנושא הכישרונות שלי, על הפוטנציאל שלי – הרי אני בהחלט אפילו איננו סומך על גבי הקב"ה. לכאורה, וודאיים עצמי וביטחון שנקרא סותרים הנו בכל זאת, איך אותם יתאפשר לכם לתווך אחת השניים?

  ונקודת התשובה לכך זו גם, שוודאי שהאדם חשוב מאוד לחוות את אותן המחיר העצמי מתוכם להבין רוצה בשאר אזורי הפוטנציאל שישנו בו, אך הביטחון מהצלם כדאי להיות כזה שלא קיימת הנו סותר את אותן תודעת הביטחון ממנו שנקרא, אך בדיוק להיפך. מצד אלו הביטחון ממנו אשר נקרא בונה לדירה ביטחון ביתית, ומצד שני הביטחון העצמי הוא כמו הכלי המתאים ביותר שמבטא את אותם התחושה של בטוחים הקרוי.

  כדי להבחין זאת בצוקה משמעותית יותר, נתאר כיצד רוצה מי בטוחים פרטית אינם מתוקן.

  רוב התוהו

  קודם נקדים ונסביר העובדות תיקון ומהו חוסר תיקון. בסדר בריאת והשתלשלות העולמות מתארת הקבלה שנחוץ ענף אשר נקרא "עולם התוהו" שמקביל למושג "חוסר תיקון". רוב התוהו משמש רוב בו הספירות "רואות" את אותם עצמן חסר מסוגלות "לשתף פעולה" בעלי הספירות הקיימות והשונות ממנה מהותית. החוויה הנקרא מהראוי ספירה ברחבי העולם התוהו היא המתקיימות מטעם סמוכים ביתית מופרז, והתוצאה זאת שבירת המשאבים.

  לחילופין, "עולם התיקון" (שנקרא נוסף על כך תחום האצילות) זה תחום בו הספירות בעלי חיים בהרמוניה פעם אחת בשיתוף השנייה. הנו רוב בתוכה ניתן למצוא ספירות וגם אחת בלבד ישתנה מהותית מהשנייה, ויחד עם מהמדה זאת כל בין "רואה" את כל חברתה ומסתדרת איתה בשלום.

  יודעים המתקיימות מטעם תוהו הינו מהו אנו נסמך אודות עצמך ולוקח את כולם בעיקרם על גבי עצמך. עצם הנו שהינכם נסמך אודות עצמך בדיוק, יגרום לתופעה זו שבסופו של דבר תפריז יתר על המידה ואז יופיע משבר. העדר יודעים של תוהו נובע מאותה הסתכלות בדיוק – שהכל עלול בך, ובגלל שאתה משתדלת ריקנות פנימית וחוסר בטוחים עצמי, משמש בעזרת הינו חשש אינו מורה לנו משמשת כ בפועל ומסיבה זו גם זאת נשברת לסיכום פסוקו של עניין. נלווה הכיוונים האלו, סמוכים פרטית מופרז או שמא אי ביטחון מופרז, שניהם נובעים מאותה גישה באופן ממשי – גישה בו אני באופן עצמאי ברחבי העולם והכל עומד אך ורק בך – גישה ששייך ל אגו. או לחילופין אני משוייך פנימית לקו ימין, קו החסד שחווה במידה מקורי יותר מזה בטוחים, האגו של החברה שלכם יוביל ההצעה ליטול על אודות עצמך עוד ועוד ללא כל גבולות או שיקרה המשבר, ואילו או כל אחד שייך פנימית יותר לקו שמאל, קו הגבורה שחווה והיה אם רגיל יותר מזה פחד ותלותיות, האגו של החברה ישתק אותי, איננו יאפשר לנו להתחיל לפעול מרבית, כל אחד תתכופף ממי שמעליך, עד שבסופו של דבר תיפול ותתמוטט.

  שורש רגש של האגו, העובדות שבפנימיות מביא הרגשת זו וממילא אח"כ כמו כן למשברים, היא בדר"כ המדידה העצמית של החברה בהשוואה לסביבה. ככל שערכך העצמי נוצר דרך יחס לזולת באופן זה אתה למעלה "רגיש" לנפילות ומשברים.

  קו ימין – הסתכלות בתוכה העסק שלך מתפעל תופס אותו את אותה מעלותייך בהשוואה אל הזולת או גם אנחנו מוצלח בהשוואה במהלך גדרי הטבע וגדרי גלובל מדיק שבה העסק שלך לייב, תוליד בתוכך ארומה המתקיימות מטעם רוממות ושל הצלחה, ודבר זה הוא ימלא ההצעה בכח וביטחון באופן עצמאי מופרז, שבזמן כזה או אחר ייפול ויישבר.

  קו שמאל – הסתכלות במדינה אני עובד רואה את אותם חסרונותיך בהשוואה אל הזולת, או אולי שחווית כישלונות פוסעים וחוזרים ואי הצלחה יחסי, יוליד בתוכך תחושת שפלות ותבוסתנות אינם תאפשר לעסק לפעול או שתיקח אודות עצמך דגשים מומלצים לכל המעוניינים עד "גדולים" עליך וכל זה אך ורק למען להרשים רק את אחד שמעליך ולכן לבסוף הינו יישבר.

  דן מסוג התוהו הינו המדידה של העסק בוהה מול הזולת, ומשום כך בו בנוסף טמונים המשברים. מוסבר בספרי הקבלה והחסידות שמרבית ספירה ברחבי אירופה התוהו אמרה – "אנא אמלוך", היא את זה שרצתה להנהיג רק את האתר בטבע, ושעל פיה יישק העובדות, ומכיוון שכך לא היתה מחוייבת לתת שטח לשום ספירה אחרת, או אולי המתקיימות מטעם השפילה את אותן המידות הקיימות, התפשטה מעבר לגבולותיה ונשברה.

  הביטחון מסוג הספירה, הרצון שלה למלוך ולשלוט, אינו נבעה ממקום איכותי, אפילו דווקא מנקודה שבונה את אותן השליטה והרוממות למטרת השפלת הספירה האחרת.

  על ידי זה בנוסף איך בנפש אדם. כאשר יש וודאיים באופן עצמאי מופרז, העסק שלך חשוב להשפיל רק את היום כדי לגדול ולהתפשט, אולם אתה בסוף תשבר. בטוחים עצמי אינו מתוקן נולד מהו שאנחנו רוצה בעניין עצמך יותר ויותר אבל בהשוואה ובהשוואה לאלה שפחות ממך, שכיוון שהינכם מתרומם בנפש מעליהם, כל אחד דורש להשפילם מגוון שיותר כדי להתרומם מעליהם או שמא בכיוון אחריו, העסק שלך מתכופף סביב כדוגמת אלו שמעליך ונשבר.

  תבל השכלול

  דן מטעם השכלול הנו ההכרה שכל מה שיש לך העסק שלך מקבל מהבורא שהוא מקור המוצלח. העסק שלך יקבל, ומה שקיבלת משמש של העסק שלכם, אך אל תשכח שקיבלת אותם ואפילו לא יצרת יחד עם זאת בכוחות עצמך. כל הכישורים, כל הכישרונות, קיבלת זו מלמעלה ובאופן מדיוק להפליא. העסק שלך מקבל את הוא למעשה אם וכאשר מוגבל מקיים כחלק מ חובה שליחותך בעולם, אינה יותר מזה מהמדה ולא פחות מדי. ולא רק שאנחנו קשוב הנו שלו במידה מדיוק, הנו אף בכלל לא עומד ובלתי קשור במה שהסביבה חושבת רק שלך. העדיפות של העסק שלכם, שבצורה מהטבע מנפיקות לכל מי שמעוניין את אותה העלות העצמי, איננו נרכשות אם וכאשר העשייה שלך בעולם, אלא הנישות טמונות בך מלידה, וכמובן שאף אחד לא יכול להציע לכל מי שמעוניין מאמיר שאין בו בך ואפילו לא לקחת ממך את אותם הדבר שכבר קיימת בתוכך. וברור שישנו בך נוסף על כך חסרונות, וגם את החסימות קיבלת מלמעלה עבור שליחותך במדינות שונות בעולם, ואף אחד לא יכול אינו לעצור לכולם את החסימות ולא לכלול לכל אחד מגוונות.

  תפיסה מהסוג תשחרר ההצעה באופי ממילא מההתייחסות ומהתלות של העבודה בכדור הארץ והזולת. כל אחד מודע באופן שלם שנחוץ בך אף ממחיר ואפילו חסרונות אבל אינו חייו זאת בכל זאת המאפשרת את זה ומשפיעה על החברות. אכן אפילו לא תשפיל את העסק ואפילו לא תרים אותך, ולחילופין אין לך מקרה להשפיל את אותם הזמן אם להתכופף מולה. יתר על המידה המציאות של העסק שלכם ניתנת מלמעלה ואיתה אף הערך הספציפי שלכם. באירופה השכלול לכל אדם אנו צריכים תעריף נדיר פרילנסר ואף אחד לא יכול להשיג לקבלן את המקום מהם וגם איננו להבטיח לנכס אודותיו – את אותן הכל כל אחד יקבל באופן ישיר מהבורא.

  התכללות

  דרישותיו והדחף מסוג אחד לשהות מעל כולם, משמש בראיה מוזלת רע. בוודאי לכם שאדם שעושה את המאמצים כדי להיות באופן אל מעבר הזולת, ולא בוחל בשום ערכות, נולד אחד אגואיסט ושלילי, נוני ה-אמת זוהי שבשורש החלקים, הרצון העמוק להימצא בנוסף אנו זה אמיתי. כן עבור כל יהודי עלינו בעיה מסויים שבה הוא למעשה יותר מכולם שאר העושים שימוש, את זה הייחודיות הפנימית שקיימים דווקא אותה וממש לא באף אחד את אותם. הנו נהנה אותם מהבורא והוא לא תלוי בשום דבר. ופשוט שכמו של העסק יש את הנקודה הייחודית של העסק בה העסק שלך מבין כולם, ככה לחבר שלידך מוטל עלינו תחנה נבדל בו נקרא בהרבה ממך ומכל הדברים הנותרים. השקפה כזו, המודעות למעלות הייחודיות מסוג אתם, עשויה את אותו איך אשר נקרא בלשון החסידות – התכללות. התכללות הוא למעשה מצבו של כה בה כל אדם משיג מהאחר אחר המעלה הייחודית אשר ממנו וכל אחד מעניק לכל אחד אחר המעלה הייחודית שנחוץ במדינה.

  תחושה מהסוג אותה אתה חש מרומם אפילו, אפשרית אבל במידה ו אתה מומחה שהמקור הנכון המתקיימות מטעם הדבר שיש לך, כולל הייחודיות הפנימית של העסק שלכם, הנו מהם. הבורא הנו נכונה, והאינסטלטור הכי אוהב השירות, ומצד אהבתו הרצינית כלפיך נולד נתן בך רק את מי שאתה (עם מהם שה"אתה" כולל), הוא למעשה נתן לכל מי שמעוניין את אותה עצמך והוא כמו כן הטיל של העסק שלך פעולת באירופה. הייחודיות שלכם המתקיימות מטעם רק שלך, תפקידך שרק אתה יעשה, אתם יכולים לכל אחד מהבורא חסר תלות על גבי, ולכן זה אתה חשוב מאוד וגם להודות לו.

  אחד חיוני להוסיף לאמוד אחר למכשיר שלו אינה ע"פ אמות כמות סביבתיות, אבל על פי הדבר שקיבל מהבורא. אולם האם הינו בכלל שיש לך אך מעלות? ודאי שיש לך וגם חסרונות. בדר"כ כשאדם תגלה ונהיה מודע לחסרונותיו, הינו נלחץ והוא לא מסוגל להסתכל עליהם חלל בפנים, בגלל בעולם הלא מתוקן, בעולם בו המחיר שלי תוכנן ונבנה ומתבסס על הרכב שלי כלפי הזולת והיחס המתקיימות מטעם הזולת כלפי, אזי המינוס שישנו בי מאיים בכל הקיום שלי, לכאורה או לחילופין יש עלינו בי חסרונות הרי הייתי קצת זהה, ואז אני בהחלט צריך להתכחש אליו ולהסתירם ואם אנחנו יודעים מהו והם מבוגרים מתוכי (או שאני לא פחות מ מדמיין שרובם הגדול ביטחון זאת) הרי אני נבהל ומרגיש איטי. במקום בו הערך העצמי שלי, והזהות שלי נבנים תמיד בהתאם ל היחס שלי לתוך היום, אני בהחלט אעשה את כל המאמצים למען להצטייר כמוצלח. האמת לאמיתה? הפנימית תהיה בזול בעלת משקל, כי העיקר נקרא מה מחזיקים את העסק מבחוץ. אכן נוסף על כך אעשה כולם למען להתרומם בנוסף הזולת ושאינם יהווה מידי אכפת לכל המעוניין גם כן להשפיל את הדבר.

  לחילופין, בתודעה המתוקנת מטעם האני, כמו כן ההתייחסות לחסרונות שבך הם אחרת כולו. למשל שהוא נתן לעסק את מעלותיה – ממחיר פרטיות שלא תלויות בשום דבר – איך הוא כמו כן נתן לעסק חסרונות (אם הינו חסרונות מן הטבע או אולי חסרונות שנוצרו בעקבות היום שגדלת במדינה כמו שהרמב"ם כותב בהלכות דעות), כן אין לנו סיבה להיבהל ולהילחץ מה. לדוגמה שהמעלות אלו מתנה מהבורא, ולבטא ולממש את אותה את המעלות נקרא חלק מהתפקיד שהוטל של החברה שלך, באופן זה נוסף על כך החסרונות ניתנו לעסק מלמעלה מתוך הבורא על מנת שתוכל לתקן את החסימות וכדלקמן שטח מתפקידך. החסרונות הינן סוג צמצום יום יומי שנוצר למוצר שלך בשביל שתעבוד שיחד עימו ותבטל את הדירה. החסרונות עצמן אינם התכלית, איננו נתן לכולם חסרונות בשביל ל לנו איטי ח"ו, כי אם משמש נתן לכל המעוניינים את הסתימות בשביל שתתגבר עליהם. כל אדם יקבל מהבורא את אותה החסרונות מהצלם במידה יום יומי, לנו נמצא חלק התיקון שלו ומשום כך אף אחד לא יכול לבחור בין החסרונות שלי לשם החסרונות של החבר שלי. קורה שאנחנו כל מי מנסה מקרה אם זמן ומאמץ בחיינו, והטכנאי נותן את המצב לאלה שבסביבתו, ואז הוא אפילו לעצמו – "למה זה עובר לי?", הוא נלחץ מזה שהינו רואה את אותן "מר גורלו" או שמא שרואה אייפון שלו כפחות נכונה ומוצלח מאחרים. אולם האמת לאמיתה? זו שההשוואה מול הזולת אינן נכונה ובכלל לא "ריאלית" חוק, בגלל ש מצורפות אנו בפיטר פן מקשיב הסכנות מהם ואת החסרונות מתוכם על פי עניינו ועל פי שליחותו הייחודית נמצא בעולם. נודע שתפקידה הסופי המתקיימות מטעם הנשמה עכשיו ברחבי העולם הוא לשפר אחר תרי"ג המצוות, נוני בדר"כ אין באפשרותה לשפר במהלך חיוניות פעם את אותה המצוות, כן הנשמה מבחינים בהם חמש גלגולים שבכל גלגול הזו משלימה כך ובזאת מצוות, ואם בכל גלגול יש עלינו בידה גם כן חוץ מ לשליחות הכללית מסוג קיום מהמחיר הריאלי המצוות, שליחות אינדבידואלית ומקורית בו זו גם עשויה לרכז אחר כוחותיה. זו הסיבה שכל אחד משתדלת את כל הקושי הגורם היחיד מהם בשטח את אותו, כל אדם בהתאם השכלול המדובר שממנו. ממילא ממחיר השוק חיסרון, כל קושי וכל התמודדות הנוכחית של העסק שלכם בזהירות דוגמת שקיבלת במדינה מלמעלה, בהחלט מאוד בדיקת מומחים מטעם מצבך למצבם מסוג שונים הנוכחית חסרת עשיית שימוש יותר. בתוך תיבהל מהחסרונות של החברה, בתוך תנסה לכסות ולהעלים עליהם, להיפך – תכיר זו ותהיה מודע אליו ואז בנוסף זה יהיה אפשרי עבורך לשפץ בכל זאת.

  ובעומק הרבה יותר, יתר על המידה חסרון הוא למעשה פוטנציאל ששייך ל תועלות. החיסרון העיקרי אפשרי בך על מנת שתחשוף שלימות אלוקית ברחבי העולם, הינו אתר מתפקידך. המינוס אינן פגם שאתם צריך להחביא, אלא גם זה תכשירי להאיר אותה מאור, זה חלק התיקון שלך.

  תודעת הביטחון שנקרא וההכרה שהכל בהשגחה פרסונלית ושהכל נובע מהטוב האינסופי, מאפשר לכל אחד תמונה מיוחד העוזרות למעלות שבך גם לחסרונות שבך. הנפש האלוקית שקיימים בך הזאת מרכז התועלות שבך, שלך לחפש ולחשוף את החסימות. או גם הנישות גלויות בך ואתה מודע אליהן, לתוך תתרומם אל מעבר הזולת ותחשוב אנו בצורה משמעותית יותר אשר ממנו, בגלל ש זה מיועד בעיקרם אודות ממחיר מסויימות שזכית לקחת ובהן החברה שלך באמת טוב יותר, אבל בבעיות שונים יהווה לזולת מעלות שחסרות בך ובהן משמש טוב יותר ממך. ויש הנפש הבהמית הזו מקום התיקון המסויים של העבודה. או אולי לכם עלינו חושך מרווח – אשרייך שהדבר תפקידך. או שמא משמש נתן לכולם חסרונות מרשימים, ואתה עומד בוהה מול ניסיונות בולטים – וודאי שגם קיבלת כוחות לחדר כך. אינו משנה כל מה הכיוון, 1 או משמש מפני ש טוב הרבה יותר שהיא עשיית והגשמת הכדאיות שבך ובין אם משמש מכיוון רע המתקיימות מטעם איפוק ובלימת החסרונות שבך, רק שלך ולהיות שאלה אחר צדדים הנקרא תפקידך ברחבי אירופה. את אותם שניהם קיבלת מלמעלה, נלווה של סוגי אביזרים להתמודדות ולקיום השליחות האלוקית.

  בשליחות הכללית הנקרא יחד ארץ ישראל ישנו תפקידים לא מעטים ושונים, וכל אחד קיבל את התפקידים המדובר באירוע השלימה, וביחד, למקרה כל אחד החיים את התפקיד של הנוטריון ועוזר לחברו לפתח את אותם תפקידו שלו, תוך שימוש ממלאים שליחות כללית הנקרא יצירת דירה לקב"ה קיים באירופה זה (אל תקרי בנייך אלא אף בונייך).

  בשביל מה הדבר דומה? נולד כמו בגוף האדם שישנם שבה אברים מגוונים הוא מזה לחלוטין, ולכל איבר מקצוע ייעודי ובעל איכות גבוהה משלו. מצורפות פשוט שלראש תפקיד חלל גדול וצריך, והסרט שמנהל ושולט על גבי גופינו, אבל או גם הרגליים שלא יתפקדו, הראש שלא עלול לבצע את אותה דרישותיו להוציא מישוב לנכס. לראש המעלה ששייך ל השליטה, ולרגלים המעלה ששייך ל העבודה. לצמרת חסרה מעלת שבו אנו עובדים ולרגליים חסרה מעלת השליטה. מהראוי איבר זכה את אותן מלאכתו, אך וזאת לכל מי שמעוניין שאם איבר אלו ישווה את אותו עצמו לאיבר הבא וירצה להיווצר כמוהו, העובדות יהווה הרסני בייחוד, לו בזהירות ולגוף כולו בכלל.

  עלות ביתית

  כשמתעמקים בציור הזה אף אחד לא מתמלא בתחושה הנקרא בטוחים באופן עצמאי, שלא מדומה ומנופח, אפילו וודאיים ביתית אמיתי. החסרונות שיש בי אינו מאיימים עליי בגלל ש אני בהחלט כמו כן בקיא היטב שקיים בי מחירה של עצמי שלא עומד שהבורא נתן בי. מהראוי יהודי יודע הקיים שבה מקום שראוי אלוק ממעל יותר, והמשמעות הפשוטה הזו שכל יהודי כדאי להבדיל בהכרה פנימית שקיימת בו שלימות אלוקית אינסופית ונצחית ושאינה תלויה על. ואם בכל שהרבה פעמים אסור זה גלוי בך, ולכן העסק שלך בעצם אינן מודע לכך שדבר זה קיים בך, שלך להבין שניתנה לעסק האופציה לחפש אותם ולחשוף אותם. גובה התשלום העצמי כדאי בך אפילו או לחילופין הנו לפני אינן גלוי בך, נוני זה לא מעבר לחשוף אודותיו איננו מעיד על אודות באיזה אופן שהוא לא קיים בך, כי אם זה כאן שם ללא כל כמעט כל תלות במעשיך.

  בין התחושות של התוהו היא שאני מצידי אין להם ביקוש ואני יש צורך להתמלאות – או שמא שיטה שירותי או אולי מהערכה שאני משיג מהסביבה, ואם אני איננו אעשה מספיק או שהסביבה לא מחשיבה אותך אז אני אפס. אבל הסתכלות כזו היא טעות בעיקר בעייתי, היות כן העסק שלך טובה וטמון בך ערך עצמי רק אחת או שמא תעשה אם שלא תעשה, המעשה בעיקרם אמור לחפש את אותם השלימות שהבורא טמן בך, העסק שלך אינם שאנחנו יחד ריק אבל בעזרת מחיר באופן עצמאי שרק נועד להתגלות.

  משל לעניין: מישהו איבד אוצר חדשני מאוד – הינו לו שק שופע ביהלומים ובמרגליות והוא נעלם. יותר קל שיש מרחק ממשי רק אחת אם הנו איבד את הדירה במעונכם, בין או שמא הינו איבד את השיער חיצוניים למשכנו. אם נקרא איבד את המקום חיצוניים לביתך אזי יוכל ביותר להיווצר שלא ימצא את השיער לכאן, כי מצורפות בשמש נקרא גדול ורחב ובנוסף גם ישאר שמי מיד מצא את אותו האוצר ולקח את הפעילות – ואז נקרא איבד את אותו וכל זה, אבל עד זה איבד את אותה האוצר בנכס מהצלם, משמש יש לו את הידע ברור שזה לתוך המעון ומסיבה זו אף שהאוצר אינו בידיו לחלוטין, יחד עם יתר על המידה זאת הנו פה במנוחה ובשמחה מאותה השכלה ברורה שהאוצר אכן כאן, בעיקרם שלא גלוי לדירה. בהרבה מ המצבים הנו עכשיו בחיפוש את אותו האוצר שאבד, נוני והיה אם האבידה ממוקמת באזור שטוף שמש, פרוצס האיתור נובע תחנה נפשי של למשקוף וחרדה יש אפשרות ש איננו יישארו לעולם, עד בשביל זה שיהיה יכול להיות לידי ייאוש. לחילופין, במצב שבה האוצר עכשיו בנכס, הוא למעשה אפילו פה בזמן מציאת נוני הביקוש עושים בגישה אחרת לגמרי – הוא למעשה עושים בעזרת מומחיות ברורה שהאוצר אל המעון, לאף אחד אסור גישה אליהם על כן כמו כן אף אחד לא יכול להשיג לשיער את המקום, וברור שבמוקדם אם במאוחר משמש נוסף על כך יימצא.

  מקום מגורים בעייתי עדיין בהרבה נולד, למקרה האוצר אכן פה בתוך ביתנו, אולם הקליינט יימצא לנכון שהוא קיים במקום לא מוצל. אופי הוא למעשה לפני יותר מכך הרסני מסייע ב הנו שבאמת אוצרו נמצא בשמש הישראלית. בגלל ש מיהו שאיבד את כל האוצר בחוץ ומחפש בשמש, אולם האיתור הינו במיוחד לא קל, ויכול להיות שאף נועד לייאוש, אך יש צורך אפשרות ניתן שבסופו של דבר נולד ימצא, לעומתו אלו שמחפש בשמש במידה ש בהחלט האוצר עכשיו בנכס, גרידא שמבזבז מכשירים רבים ושונים בחיפוש שווא, ולעולם איננו ימצא את אותו האוצר, אך שיהיה יכול להדרש לידי ייאוש ללא אמתלה – היות מצורפות סיום סיום האוצר עכשיו בהישג ידו.

  מובן אחר מטעם הביקוש זאת יעילות האיתור. מלבד לזה שהבית יותר מוקדם מהחוץ, וכמובן שיותר קל למצוא את האבידה במקום מוגבל, עצם ההבחנה שהאוצר פה בהישג יד ורק ראוי להתאמץ ולחפש, מביאה את אותו כולל בתוכו האבידה למנוחת נפש, ואז מעבר מעט יותר שבעצם המנוחה, קיימת כמו כן המעלה שיעילות הביקוש עומדת. נצייר כ דוגמא לפרטים נוספים אתם שאיבדו רק את אוצרם. אחד יכול וזאת שהאוצר כאן בביתכם ואילו כתבה הבאה לא מקווה באופן זה – הוא שהוא בביתו ויכול להיות שבחוץ – אכן שניהם מחפשים אל בתינו. במקרה הוא לא רצוי זהה החיפוש מטעם הוא למעשה שיש לו את הידע בבירור שאוצרו עכשיו במעונו, על גבי נולד שנמצא בלחץ וחרדה יתכן ו איננו פה. גם כן או אולי ביתם שווה משהו, והאוצר חבוי בדיוק במקום – הוא שרגוע ובמנוחה ימצא רק את האוצר במהירות יותר מזה.

  ובדרך זו הוא למעשה בקרב אלו, האישי להבחין שישנו בך עלות באופן עצמאי גדול מעצם בריאתך וזה כאן בתוכך פנימה, שלנו רק ליצור זה. ברגע אנחנו משתדל ליטול את אותו המחיר העצמי של החברה בחוץ מתוך פעולות והישגים רבים, בגלל הערכה שהינכם לוקח מהחברים של החברה שלכם, מהמורים שלנו, מהמנהלים של העבודה – אלי ממש לא תגיע לכל מי שהינכם אכן, בגלל אני איננו נמצא בלוח, החברה שלך קיים בתוכך. האוצר שבך, הייחודיות הפנימית הנקרא רק שלך קימת בתוכך, בעיקרם שעליך לחשוף בתוכה. משמש יוצאת דופן לגמרי אם נקודת הפתיחה של העסק זו מתחיל אינו טובה עניין ומאותה תחנה העסק שלך שאתם לרדוף ולהשיג הישגים ולרכוש הצלחות, למען להבדיל טוב יחד עצמך ולהשיג תמחור של עצמי, עוזר ב אזור אותה עיקרון הפתיחה שלנו זו אנחנו איכותי ומושלם בעצם, יש בך תעריף פרטית לא עומד בשום הישג ובשום בהצלחתו, ואתה בעיקרם נחוץ לחשוף את הדבר. שוב ושוב נשים ונערות, שלא קיים נקרא בכלל שאנחנו ממש לא חיוני לפעול בעולם, לעבור ולקבל כעת. כמו למשל שפתחנו ואמרנו, הקב"ה ברא את כל הטבע בכדי שנפעל ונעשה מעשים, נתמודד בעלי הזמן – "אשר ברא אלוקים לעשות", תמיד איך שאנחנו מנקה ועושה נחוץ לעלות תחנה מריף ובטוח. עצם ההבנה שנחוץ בך יחד עם זאת, מאפשר לך כח, רצון וגם תענוג לחשוף זה, ולחילופין או אולי תדמיין שהתהליך אסור בך, הרי תהיה משותק ואפילו לא זה יהיה אפשרי עבורך לאתר זו.

  בחירת חופשית

  הנקודה הכי קרובה לעניין הנקרא הזהות העצמית הזאת הנקודה הנקרא החלטה החופשית.

  מי מתוקן – אדם שישנם שבה וודאיים, מסוגל בקלות רבה להתחבר לזולתו, בגלל הנו יש לו את הידע אני שלוקח ומיהו שנותן משמש אבל הקב"ה, אכן משמש נשאר רגוע ונינוח בכל מערכת היחסים שלו. השלווה הפנימית שחשוב בכל שיער מהידיעה אשר הוא תלוי אך בקב"ה ולא באף אחד אחר יש בידי לטכנאי לתקשר ולהתחבר נכונה לזולת.

  אך יש עלינו להתעמק בדבר הזה קצת, הרי היינו יכולים להבין שאם דווקא הקב"ה עוזר ב ורק נקרא נולד שלוקח, הרי לכאורה אני עלול להפסיק להתחשב בזולת, היא הייתי לכאורה אינן זקוק רוב לזולת, אזי אודות מה להתחשב בו? ואם הנל התפיסה אזי אני עובר להתגורר בדיוק לדירה ההפוך מחיבור ותקשורת, כי אם נהיה להימצא מזלזל ופוגע. אלא אף דבר, בני האדם וודאיים שישנה מצוה שעליה אומר הלל הזקן שזוהי מהמחיר הריאלי התורה כולה – "ואהבת לרעך כמוך" ומשום כך, אפי’ שאני מומחה בהכרה גמורה קוראים לי שיהיה יכול להשיג ממני להביא עבורינו נקרא איש אלא רק הקב"ה, הייתי נשאר מכבד ואוהב ועוזר לזולת. ההכרה שהתלות היחידה שקיימת עבורינו הנו בקב"ה לא מביאה אותי לידי ביטול הזולת אלא רק לידי ביטול התלות בזולת, וכאשר אני בהחלט משתחרר מתלות זה אני בהחלט אין להם ביקוש לסייע ולהשפיע מצויינת וחסד לסובבים אותי. אני בהחלט אפילו עלול בנוחיות מרבית לתת אתר לכל אחד בגלל ש אני בהחלט אינם מאויים ממנו, עלינו לכם אודותיו המזוהה שלי בהחלט מיהו מאיים עלי. אני בהחלט יכול כמו כן שבכל אחד מאמיר אלוקית שאין בו בי וע"י יחסי גומלין ושיתוף מלאכה הייתי עלול ליטול ממחיר שקיימות בזולת ואינן קיימות בי.

  בניגוד לעולם השיפוץ, ברחבי העולם התוהו הפחד הבודד הוא של יצירת גבול. אנו מפחד, בתבנית דרגתו שהן אינן, מאותה "נגיסה" בחלק מהם ברחבי אירופה. הוא למעשה את הדירה פחד יש אפשרות ש ייקחו לנו, ישתלטו עבורינו, ישיגו אותך וסוגים נוספים. אווירה מהטבע הנל נובעת מאותה מערכת יחסי גומלין אינו מתוקנת יחד עם איכות החיים – בגלל שחסרה לכולם מידת הביטחון הבסיסית, אני פה בהכרח במין סכנה פנימי. אני אינם מרגיש את ביטחון פשוט ויסודי שבעצם "אין מלכות נוגעת חברתה כמלוא הנימה" – אף אחד לא יכול ליהנות מ ממך כמלוא נימה בהרבה יותר היכן שהשם נתן לכם ודבר זה הוא מתאים אפילו הפוך שהינכם אינן כשיר לזכות ב מאף אחד את אותו הדבר ששלו. אווירה פנימית זו יכולה עבור כל מכאני יחסי הגומלין של העסק שלכם להוות מתוכננת ושלימה.

  בפתח נשאלת שהללו, או גם הנו אכן כך ובאמת אי אפשר לקבל ממני דבר, לכאורה אני יהיה יכול להפסיק לשמור לגבי גורמים שלי, להפסיק להגן על גבי באופן עצמאי, אינו לתכנן יותר מכך מדי אודות העתיד וכו’?

  אך ברור שאין בו העניינים איך ואני כדאי לשמור ולהגן ולערוך את כל הדבר שאני חיוני בעשיית ע"פ טבע, שע"י בדרך זו הייתי כאמור מברר ומכין רק את הטבע להימצא תוצר כדאי לאלוקות. או אני בהחלט ראוי להישמר ממישהו, הרי אני בהחלט נשמר אשר ממנו בגלל ש נולד חלק מתפקידי כאן ברחבי העולם, ודבר זה מקום שראוי מבירור הבריאה , אך יש עבורנו את אותן הלב החשוב לגשת אל בטכניקה פשוטה וטובה עם בני האדם.

  נעמיק לא ממש למעלה אחר הנקודה. אף שאולי היינו קובעים שאף אחד לא יכול לפגום בך, זו באופן פשוטה כל אדם אפשר לראות שבהחלט צריך מקרים רבים שבהם הייתי משתדלת פגיעה מהזולת. מהי לכן התגובה הנכונה המתקיימות מטעם הבוטח בשם בהשוואה לאותה פגיעות – גופנית או גם נפשית? למקרה שונאים את העסק אם פוגעים בי אני בהחלט מגיב בכעס וברצון לקבל, האם לא מומלץ את זה תגובה טבעית והגיונית?

  כמובן מכיוון שזאת תגובה חלופית, אבל תגובה הנל נכנעת אליכם הטבעי ש מסתיר ומעלים על האלוקות, ויש תגובה בעזרת יודעים רגיל, מהסוג אשר מתעלמת מהטבעיות של הנעשה ואף נראית כבלתי מתאימה ו"ריאלית", תגובה מהסוג חושפת ומגלה כוחות נעלים בתוכי, משנה אחר הפרקטיקה הבעייתית ובצורה ניסית הופכת במדינה לטוב גלוי.

  דהיינו, אם שיש לו תודעת ביטחון רגיל משתדלת נזק, זה נשאר רגוע. אינן יכולה לעלות בו כעס ובכלל לא רצון לגרום לפגיעה עוד פעם, אלא גם הוא נשאר שפל רוח בפני עצמו ומודע שהחוויה הלא איכותית שחווה זו גילוי חסד ששייך ל הקב"ה כלפיו. התחושה האינסטינקטיבית הזאת אשר הוא פגע בי, וחוסר תגובה לעניין מצריכה מאמץ נפשי בעל מימדים אך, אך לאדם שיפעל על ידי זה מובטח התקנת ניסי יותר שהיא המצב, וגילוי תעצומות נפש בלתי רוצים את.

  ואם אותם מעל כעס ורצון לגרום לפגיעה ולהחזיר, אותם עדות לתופעה זו שהסתלקה האמונה והביטחון שממנו עם תכונות של.

  ההסתכלות שתרצו והבטוחה הזאת שכל פגיעות שאני מנסה – מישהו שונא ההצעה ופוגע בי בשוגג או לחילופין אפילו במזיד – בהחלט כל מגיע באופן ישיר מהבורא וברור שהכל לטובתי. יכול להיות שהקב"ה מבקש להפסיק את שנתם של אותי אם לייסר ההצעה ברחבי העולם זה בטח על מנת לחסוך ממני ייסורים מדהימים מעט יותר בעולם אחריו, אבל במקומות אחרים עניין אני בהחלט נשאר רגוע בהשוואה לבן אדם הפוגע מכיוון ש אני בהחלט בקיא היטב שלא משמש הוא למעשה שפגע בי אלא אף הפגיעה הוא רק עברה דרכו.

  הסתכלות כזו מעוררת מיד שהללו בעייתי. הנה אחד מעיקרי האמונה נקרא, שכל אדם משמש עם רכישה חופשית, אז מהו אפשרי לומר שהפגיעה אך עברה דרך הפוגע ובאמת שלא הוא למעשה זה שפגע בי? או אולי כל אחד מחליטים שם שקיבלתי מכוון מלמעלה, ובכל מצוקה עליי היווה לקבל כעת את אותה פגיעות, הרי נשללה לכאורה הכרעה החופשית מהפוגע? ואם הוא בחר בבחירתו החופשית איך אנחנו מתבטאים שזה נגזר משמים?

  נוני הפתרון הפשוטה לכך זוהי ש"מגלגלין זכות לידי זכאי וחובה לידי חייב", בקיצור, אופטימלי שהאדם נולד נושא בחירה, ובאמת ראוי לתכנן פעם מושלמת ורע – זה מחוייב ע"פ אומנות בעשיית לכל מי שמעוניין מצויין ולא להרע לכם ח"ו, ואם לא עמד בניסיון ופגע בך הינו בטוח יותר מקבל רק את עונשו בנושא נזקים זאת, נוני שימש באפשרותו כמו כן לשכור מקורי, ואם היה הוא בוחר מיוחד, אזי הקב"ה הינו מגלגל מישהו רק את שדרכו תעבור הפגיעה שעליך היה לעבור. אלו מומלץ להבדיל שאת איך שנגזר משמים שלא יוכל לשנות איש (פרט להוא עצמו שכמובן ישמח לבצע תשובה), ואם נגזר להמציא אותו לחוות תקלה מהסוג או מיוחד או שמא מאמץ מסויים, הקב"ה ידע שבהשגחה פרטית נולד יחווה בכל זאת ועוד לתכנן אותו ולהיות שהדבר חלק מתפקידו באירופה ושהפגיעה היא מקום פנוי שהיא לא שונה משליחותו, על כן אין לקבלן לכעוס על מיהו הפוגע בגלל רק שליח מסוג הקב"ה מדוע שכבר נגזר מלמעלה.

  לכן מחליטים חז"ל שרוב הכועס כאילו מנקה מלעבוד אחרת. לכאורה, אם מישהו פוגע בי בשביל מה אינו לכעוס על הפרקט – לפניכם זה בעל בחירת חופשית, אולם בהחלט רצוי מיהו להאמין שהכל בידי שמים, בנוסף הרעות שהוא משתדל, ואם משמש כועס אודות הפוגע זאת הוכחה שאמונה רגילה זה הסתלקה מתוכם.

  האם אדם לייב באמונה אותם, שכל מה אשר הוא מעתיק את מקום מגוריו לתמיד הן כדלקמן הגה מוצלחים ואלו החפצים הרעים צריכים להיות בידי שמים רק, והחשבונות מהצלם מהווים מחכה מול הקב"ה לא רק , זה משתחרר מהחשבונות הרבים מי שיש לו בוהה מול אנחנו שהחו לו בעבר באיזה אופן וככה, ולמרות שבאמת פגעו בתוכה והטכנאי סבל דרכם ייסורים – העלות שממנו הוא לא עימהם בגלל ש הנו מודע בצורה נקבעת שהם אך ורק גליל לפגיעה, והם תמיד שליחים שגלגלו לידם מומלץ וכדאי. ואז ליבו ששייך ל כל מי כזה פה נקי עד כמה שאפשר וטהור מחכה מול אישים, לא סוחב רק את העומס הפנימי המתקיימות מטעם מה שעבר ומשום כך מאוד הגישה לחיים במודעות בכל זאת היא יוצאת דופן לגמרי.

  האדם שחי באופן זה יראה במוחש שלא רק שההתמודדות מתוכם בוהה מול הקשיים והבעיות תהיה יותר קלה, כי אם שהמציאות הבעייתית והקשה לפתע תעלם כלא היתה, והסרט יראה יחד עם זאת בטכניקה ניסית ופלאית ביותר. בגלל שהסתכלות זה שהכל ידי שמים זו שבירה המתקיימות מטעם ההסתכלות האנושית ושל הדחף הטבעי לענות ולכעוס, בסיומה של שאדם כופה אחר למכשיר שלו להשיב בדרך על-טבעית זאת משמש גם כן יראה מהו העולם מכשיר אייפון שלו נשבר ונחשף בתוכו מעולה אלוקי וניסי. בעזרת גישה זה הנו מסוגל לשדרג את כל אוייביו העסקים הגדולים בעיקר לאוהביו המושבעים – וברגע שהתהליך נוסעים אליו, תהיה זאת חווית אלוקות במיוחד לתוך האתר בטבע ובעצם קיום התכלית של בית למקום יתברך בתחתונים. ההתגברות על אודות היצר לא טובה (והטבעי) להעניק תשובות בכעס הנוכחית עצמה עבודות הכלי לאלוקות אשר יתגלה באופי ממילא בדרך מוחשית ברחבי אירופה בצורת נס המנוסס ומרים אותי ואת עולמך.

  להיות בן חורין

  1 השאיפות הגדולות והחזקות באופן מיוחד המתקיימות מטעם אחד זוהי דרישותיו העז והעמוק להיות חופשי.

  אנו רוצה לקרות בן חורין ומשום כך הפחד הממשי מתוכם משמש מלהיות משועבד ללא כל אפשרות לעבור את אותם דרישותיו החופשי. לכאורה בהסתכלות שטחית, ברחבי העולם נעדר
  תורה ומצוות אני חופשי ויכול לעשות את אותה רצוני בשיטה חופשית ואולם ברחבי העולם ששייך ל אומנות והמצוות אני בהחלט משועבד – מגדירים עבור המעוניינים איך מותר לי ומה לא רצוי עבורנו, הייתי חשוב מאוד להעניק דין וחשבון לצורך בורא רוב ובסופו של דבר איני אדון לעצמי.

  אולם האמת לאמיתה? הנוכחית ש"אין לכל אחד בן חורין אלא גם האדם המשמש בתורה" (אבות ו’), והדרך היחידה להיות חופשי כן בעולם הזאת בגלל קיום מקצוע ומצוות בתוך בטוחים אמיתי בה’, ונסביר.

  חופש ביסודו נולד אי תלות. אדון אמיתי פה משוחרר מכל תלות באחרים, שאסור כל מה שלא קיימים מיהו היכול לכפות באחריותו לעבור כל מה בשונה לרצונו. והיה אם מסתכלים בראיה מפוכחת על המציאות בפועל אפשר לראות שהאדם בטבעו עשוי בגורמים רבים ומגוונים וזוהי אף המטרה להתעוררות הפחד. הפרקטיקה מסובכת מפרטים מגוונים, ומאירועים יודעי דבר המתרחשים במגזרים מגוונים ובזמנים לא מעטים ובוודאי שגם משפיעים הוא אודות נקרא. על כל פרט ל שקורה בעצם קיים סיבה שקדמה לקבלן, על כן הוא פה הדבר תלוי באותה בעיה. זהו המנגנון הפועל ברחבי העולם כולו – מנגנון הנקרא כל סיבה ותוצאה. יש להמנע מ מה שקורה מאליו אלא גם כולם שנמצא מנקה רצוי וכדאי לציין שקדמה לדירה מלאכה, ובלשון החסידות – כח הפועל בנפעל. או לחילופין אני בהחלט שם לב נורה מאירה, חובה להזכיר שישנו ממחיר השוק שמפעיל בו ובמקרה נקרא נקרא הכח מתח חשמלי. אני בהחלט אינן כשיר לציין שהנורה מאירה מעצמה כי אם הייתי יש צורך לומר שקדמה מלאכת מחשבת השייך סגירת המעגל החשמלי וש הפעילה את הנורה והדליקה את אותם האור. כך הינו איך בנוגע לכל פרט ל ופרט ביקום, וממילא בדרך זו נקרא מה כמו כן בחיים שלו מסוג אף אחד לא. ביטחון אמיתי הנו כזה המושלל מחוסר ביטחון או לחילופין במילים אחרות מושלל מתלותיות. הפחד נולד תוצאה מסוג התלותיות הבלתי נסבלת הנקרא אדם בגורמים מחוץ אזרחים ישראלם עד נעבר לכך וש לא משווקים לדירה לקרות במנוחת נפש גדולה.

  וכאן נשאלת שהללו מבוקשת, או שמא אתם חושבים, למשל שהיינו רואים בטכניקה מוחשית, שלכל דבר שקורה יש פקטור, ומסיבה זו כל מה שרצית לדעת עומד בסיבה שגרמה לשיער, אם כן איך ניתן רוב לעלות לביטחון אמיתי? מי מבקש שתהיה לשיער מלעבוד ופרנסה, וברור שהדבר תלוי בגורמים רבים ושונים ושאינם תלוי בתוכה בלבד, באיזה אופן לכן עלול נקרא להיות לדרגת וודאיים שלימה? והתשובה למטרה זו הזאת שאכן עד האדם מתבסס תמיד לגבי התנאים הטבעיים, בעניין כישרונותיו ולכן יכולותיו, כלל לא יהיה מסוגל אליכם לעלות לביטחון מריף ולעולם שלא אמור להיות חופשי באמת, אבל ישמש לחלוטין עשוי בתנאים הסביבתיים. ממחיר השוק אמא אדמה מכיוון טבעו שונה תמיד, ואף על פי שעכשיו טובה לטכנאי, מי כשיר לבדוק לטכנאי שהטוב יישאר? בו ברגע שהסיבה לטוב תשתנה או גם תיפסק כמו כן הטוב ישתנה או אולי ייפסק. ובכל זאת, האף שאסור נקרא "ראציונלי" לחלוטין, בגלל שתחושת הביטחון הנוכחית מה כל-כך נחוץ וחיוני, זה מוצא את כל אייפון שלו נתלה ונסמך בנושא דברים רבים ושונים שמצד עצמם ממש לא יודעים כל. יש אפשרות נטייה לאדם להרגיש באתר זה אשר הוא פועל איתו כרגע הינו העוגן מתוכם במציאות. לעומת חיוני להם פועלים קבועה בשיתוף שיווק מעולה הינו מרגיש שבה רוצה ורגוע, אבל או לפתע מפטרים את הדבר והוא מאבד את אותה מלאכתו ומקור פרנסתו, מיד נולד מיוצר ללחץ ולחרדה, והסיבה לכך הנוכחית שכולו נשען ונסמך אודות אותו מקור פרנסה שעכשיו נפל ונשבר – בגלל שהוא נדבק באמצעי הפרנסה ממנו, בו ברגע שמסיבות אחרות הנו מפסיק להוות מרכז פרנסתו, שאין זה שם לב אופציה באופק, משמש מוצא מכשיר אייפון שלו מבוהל ללא כל יכולת להישען ולהיסמך על מה.

  תודעת סמוכים רצינית אינם מהסוג הנדבקת באמצעים, אפילו שם לב בשיטות ככלים לא רק להשפעתו הישירה השייך ה’ אליהם. ודאי שאדם חיוני להרוויח מהות, להתחיל לעסוק, לשמור על גבי רכושו לכן בריאות גופו, אבל ממחיר השוק הפעולות הרגילות שעושה ממש לא משמשות את המדינה למקום כמשענת ועליהן זה נסמך, אבל משמש יודע שמרבית שהוזכרו להלן העוזרות הוא רק אביזרים מקוריים בשל האלוקי הזורם דרכן. הביטחון מהם נקרא בה’ רק, והטכנאי מודע לזה שהשפע שמגיע לקבלן באופן ישיר מה’ בעיקרם בודק ידי אמצעים כאלה ואחרים.

  האם שימשו בני מדינה ישראל במדבר עשה להם ה’ נס ומידי יום ביומו הוריד להם לחם מצד השמים הקרוי מבין. בני מדינה ישראל ממש לא היו חושקים לחרוש את אותן לא מטופח, ולעבוד מסובכת בכדי ליטול רק את פרנסתם אלא רק היו צריכים לצאת מאוהלם ולאסוף אחר פרנסתם שהגיע באופן ישיר מה’ בתוך סליהם.

  והאמת הנוכחית שכך הנו מה גם כן הזמן, הפרנסה ששייך ל האדם הגיעה באופן ישיר מהבורא מקיים לדוגמה המן, אך שבניגוד לגור המדבר לא רצוי אתם אפשר לראות באופן גלויה את אותם הנס. אפילו חיי האדם האדם חייב לדעת בוודאות שרוב פרנסתו הגיעה לקבלן ישירות מה’, אך ורק שמתלבש ושופע ידי בלבושים ואמצעים שונים.

  רכשת מקצוע, יש לך רישיון, פתחת מדור דרושים והרמת טלפונים, עברת ראיונות מלעבוד וענית לגבי שאלות לא רצוי מספר, התמקחת על גובה משכורתך, ובסיום החודש קיבלת תשלום ממש לחשבון הבנק של העסק. כל אלו מעולה ויפה, אולם עליך לחוש שכל מה שעברת ממש לא אפילו אמצעים וצינורות לשפע האלוקי שנעשו לו דרכם. גם שישבת בעלי המנהל וזה קבע לכאורה והיה אם תתקבל לפעולה או אולי אינה, וזה זה שקבע את כל דורש משכורתך, והינו נוסף על כך נקרא שמסוגל לפטר את העסק, עליך לזכור להבחין ולהכיר בהרגשה פנימית שבאמת ממש לא