• Lausten Holbrook posted an update 4 months ago

    חברת תמלול דרושים אולי בהקלטה יש אך ורק רמקול האדם שמבצע רק את רוב הדיבורים בזמן דיבור יום יומי ובעוצמה מתאימה, אז ממירי שמע לטקסט מהווים הזמנה בעלת רמה.

    תמלול שנוצר על ידי אוטומציה אינה ישמש שלם, כלומר וכו’ תצטרך לעיין ב את הדבר, אך הוא למעשה קל בהרבה יותר נותן אפשרות לתמלל את אותו ההקלטה המלאה והיה אם ידני.